Fagplan sang, Vestvågøy kulturskole
Stemmen omtales ofte som «det eldste instrumentet»; et instrument alle har, og som er
like gammelt som menneskeheten. Det er vår første erfaring med lyd når vi fødes, og den
første musikken vi møter er gjerne sang fra de nærmeste.
Sang finnes hos alle folkeslag, er både universell og personlig, og kommuniserer på tvers
av språk og kultur. Sang er stort sett over alt!
I kulturskolen underviser vi sang både i grupper, og som individuell undervisning.
Gruppeundervisning gis fra 2.klasse.
Den individuelle sangundervisningen gis fra …
Minivoices 1, 2.klasse til 4.klasse
Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber med enkel
flerstemmighet gjennom feks kanonsanger. Fokus på puls og samklang.
Stort sett norske sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter. Sang og bevegelse.
Minivoices 2, 5.klasse til 7.klasse
Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber flerstemt både
gjennom kanon og sanger med enkel flerstemmighet. Både norske og fremmedspråklige
sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter.
Vokalgruppa 8.klasse til 10.klasse
Her vil elevene bli introdusert for enkel sangteknikk som pust, støtte, åpning etc.
Vi fokuserer på gehør og samklang. Elevene jobber med unison og flerstemt sang, både
på norsk og andre språk. Vi jobber med repertoar både fra klassisk, jazz og rytmisk
sjanger.
Individuell undervisning ..
Her legges undervisningen opp etter den enklete elevs forutsetning. Eleven vil lære
sangteknikk, og lære å jobbe selvstendig. Vi vil jobbe med repertoar fra forskjellige epoker
og stilarter.

FAGPLAN SANG, VESTVÅGØY KULTURSKOLE

Kulturskolen i Vestvågøy skal være for alle, med hovedvekt på barn og unge.

Vestvågøy kulturskole arbeider for at elevene skal få oppleve faglig trygghet og mestring, personlig utvikling, og glede i utøvelsen av sine ferdigheter.

Vi følger samme skolerute som grunnskolene i Lofoten.

Vår plattform for registrering, fraværsføring og informasjonsdeling er Speedadmin.dk, og der vil elevene også ha egen bruker. Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe eleven med å laste ned appen fra Speedadmin, og å komme seg inn på brukerene sin. Jeg kommer til å legge ut øvefiler, noter og videoer der!

 

Forventning til foresatte:

Sørg for at eleven har notemappe til det som deles ut av tekster og noter på sang.

Hjelp eleven til å sette av tid til øving hjemme.

Meld fra til lærer hvis eleven ikke kommer til undervisning!

 

Beskrivelse av faget

Stemmeinstrumentet er en del av kroppen vår. Hvert menneskes stemme er helt unik, det er bare du som høres ut som er deg. Sangen er ofte den første musikken vi møter na?r vi er sma?, og menneskene har sunget for hverandre gjennom alle tider. Sang finnes i alle verdens kulturer, og som en universell, menneskelig egenskap kan den knytte oss sammen på tvers av språk og landegrenser.

Sang kan være mye forskjellig, og stemmen har enorme variasjonsmuligheter.Alle har allerede mye erfaring med a? bruke stemmen na?r de kommer til sin første sangtime eller korøvelse, og sangere kan allerede fra nybegynnerstadiet uttrykke mye. Som sangelev vil eleven derfor fort kunne gjøre egne erfaringer med det a? musisere, og det a? formidle. Det gjør sangen til et morsomt instrument a? begynne med.

Siden sanginstrumentet sitter inni kroppen, vil mange oppleve det å skulle synge som veldig personlig. Både i gruppeundervisningen og i den individuelle undervisningen har vokalpedagogen fokus på at eleven skal være trygg, slik at det å ta plass med stemmen sin ikke blir skummelt.

Sang er et ha?ndverk som kan læres, og med god og langsiktig jobbing kan stemmen utvikles til et velklingende og fleksibelt instrument som kan takle de fleste musikalske utfordringer.

 

På Kulturskolen  undervises sang både i grupper og individuelt.

I individuell undervisning prioriteres elever fra 1.kl på vgs og opp, men elever på 10. trinn kan tas inn hvis det er plasser til overs.

Gruppeundervisning

Vi har følgende grupper:

Minivoices 1, fra 2. til 4. klasse

Minivoices 2, fra 5. til 7. klasse

Ungdomskor, fra 8.klasse og ut videregående skole.

Minivoices 1

Elevene synger unisone sanger, og øver seg også på enkel flerstemmighet gjennom å synge f.eks kanon. Sangene vil primært være på norsk, men vi vil også jobbe med andre språk.

Ca en gang i året vil de møte og synge sammen med de andre Minivoicesgruppene i Vågan og Vestvågøy, da som Lofoten Minivoices.

En vanlig kortime vil være som følger:

Lekpregede oppvarmingsøvelser der vi trener teknikk, gehør og samklang, ofte ved hjelp av bevegelser.

Innlæring av sanger.

Jobbing med repertoar.

Elevene vil opptre minst en gang hvert semester, noen ganger mer.

Minivoices 2

Elevene synger unisont og enkelt flerstemt. Sangene vil være både på norsk og andre språk, og fra flere musikksjangere.

Ca en gang i året vil de møte og synge sammen med de andre Minivoicesgruppene i Vågan og Vestvågøy, da som Lofoten Minivoices.

En vanlig kortime vil være som følger:

Oppvarmingsøvelser der vi trener teknikk, gehør og samklang, ofte ved hjelp av bevegelser.

Innlæring av sanger.

Jobbing med repertoar.

Elevene vil opptre minst en gang hvert semester, noen ganger mer.

Ungdomskor

Elevene synger både unisont og flerstemt, og jobber med sanger fra ulike sjangere og på ulike språk.

En vanlig kortime vil være som følger:

Oppvarmingsøvelser der vi trener

–  teknikk, med fokus på kroppsholdning, åpning, pust og støtte

  • gehør, med fokus på lytting
  • Samklang

Innlæring av sanger

Jobbing med repertoar

Elevene vil opptre minst en gang hvert semester, noen ganger mer.

Hver høst gjør ungdomskorene og de individuelle elevene fra Vågan og Vestvågøy konsertprosjektet Høstjazz sammen.

Individuell undervisning

Her vil elevene ved oppstart vurderes til begynnernivå, mellomnivå eller viderekomment nivå.

Sangtimene legges opp etter elevens nivå.

På individuell undervisning vil vi jobbe med mange typer repertoar fra forskjellige sjangere.

Begynnernivå

På begynnernivået er det viktigste ma?let a? skape sangglede, og å legge grunnlaget for en spontan og sunn stemmebruk. Eleven skal bli trygg nok til å synge sammen med vokalpedagogen, og etter hvert også foran andre.

Vi jobber med de grunnleggende ferdighetene

– kroppsholdning

– pust

– kompresjon/støtte.

Mellomnivå

På mellomnivået arbeides det mer systematisk med å utvikle stemmen som instrument.

Vi jobber fremdeles med de grunnleggende ferdighetene

– kroppsholdning

– pust

  • kompresjon/støtte, men nå med et mer bevisst fokus på teknikk.

Videre jobber vi med

– plassering av klang i munnhulen

– registeroverganger

– formidling

Viderekomment nivå

Pa? viderekommet niva? skal eleven utvikle en fleksibel stemme som beveger seg uanstrengt og dynamisk mellom registrene, arbeide med et bredt utvalg av sanger hentet fra ulike sjangere og epoker, samt planlegge egen øving. Ma?let for opplæringen pa? viderekommet niva? er at eleven tilegner seg den musikalske, teoretiske og sangtekniske basiskunnskapen som trengs for videre musikkstudier, dersom det er ønskelig.

Vi jobber fremdeles med

  • kroppsholdning
  • pust
  • kompresjon/støtte

–  plassering av klang i munnhulen

–  registeroverganger

–  formidling