Oppdatert august 2021

Generelt

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene og konserter. Vi baserer oss på motoriske, tekniske og uttrykksmessig trening for å nå våre mål. Målet for musikktilbudet er at elevene skal få utnyttet sitt potensial så langt som mulig.

Vi ønsker at elevene, naturlig, skal læres å bli en del av kulturlivet, i nærmiljøet.

Overordna mål

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene:

  • Oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå
  • Oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
  • Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
  • Bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk
  • Utvikle evnen til samspill og samarbeid
  • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv
  • Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i musikk

Nær kontakt mellom lærer og foresatte – og i de fleste tilfeller korps – er viktig for å oppnå gode og ønskede resultater. Når man ser på aktivitetene i denne planen bør flere spilleår sees i sammenheng.

Det er ikke sikkert at man berører alle hovedmomenter i like stor grad hvert spilleår, men i løpet av en periode på flere år burde alle elever ha arbeidet med de fleste av disse hovedmomentene.

Undervisningsmateriale
Det brukes som regel lærebok/hefte gjennom de første årene. Eleven skal i utgangspunktet selv kjøpe lærebok. Der det foreligger avtale om det kan det lokale korpset stå for innkjøpet. Lærer kan være behjelpelig med å bestille læremateriell.

Øving

Øving gjør mester !

Øving gjør mester !

Målet er å utøve musikk og gå inn i et musikkuttrykk med hele seg. Mye tid må vies til dette.

God progresjon på et blåseinstrument forutsetter regelmessig hjemmeøving. Det er svært viktig at foreldrene hjelper til med å gi elevene gode øvingsrutiner. Her vil vi anbefale at man heller øver jevnlig enn å ta ”skippertak” dagen før time hos lærer. En bør øve minimum 20 minutter hver dag.

Én og samme elev kan befinne seg på ulike nivåer når det gjelder musikkforståelse, teknikk, notelesing eller gehørutvikling. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.

Gode rutiner og vaner mht. øving er viktig, og til stor hjelp for gode resultater, og motivasjon. Det er fint om instrumentet kan være «synlig» i løpet av uken, og ikke stues inn under en seng. Det vil da være en påminnelse om at instrumentet skal brukes jevnlig.

Noen av læringsmålene for begynnere:

Imitere, synge/spille egen musisering
Stemme instrumentet selv og å intonere (spille rent)
Spiller riktig rytme og jevn puls
Spiller musikk i ulike fora

Korps

Når eleven er kommet et stykke på vei i opplæringen, anbefales det at vedkommende også begynner i et korps. Det er noe vi ser ofte kan bidra til å øke den musikalske gleden, og forståelsen. Dette bør skje i samråd med læreren, det respektive korps, samt dets dirigent. Det er en fordel at eleven parallelt med korpsøvelse kan fortsette å ta enkelttimer ved Kulturskolen. Eleven kan da følges opp teknisk, og musikalsk ved siden av musiseringen i korpset. Det er f.eks. da mulighet for å øve sammen med faglæreren på stykkene som brukes i korpset, også på spilletimen.

Instrument
Eleven kan enten ha tilgang på instrument selv eller leie av Kulturskolen. Det er i flere tilfeller også mulig å låne instrument fra det lokale korpset.

Elevene skal lære hvordan de skal behandle instrumentet sitt og hva som skal gjøres av regelmessig pleie/vedlikehold. Det er viktig av man passer godt på kostbare instrument.

For at eleven skal utvikle sin musikalske forståelse er det viktig å lytte til andre elever, læreren, innspillinger, samt gå på konserter.

Øvelser og Etyder
Eleven vil få spesifikke etyder og øvelser for å oppnå forbedringer på ulike områder innen instrumentopplæringen. Det kan være fingerøvelser, luftøvelser, ulike ansatsøvelser, osv.
Slike øvelser er en viktig del av opplæringen, og gir et godt teknisk grunnlag for musikalske fremførelser.

Solospill
Omfatter alt fra enkle barnesanger til mer krevende stykker avhenging av det nivået eleven til enhver tid er på. Noen ganger kan eleven spille sammen med CD, og andre ganger med pianist. Å delta på konserter er også en del av kulturskolens undervisning, og det er ønskelig at eleven medvirker på et par konserter i løpet av året. Dette avhenger selvfølgelig av fremgang og innsats. Den daglige innsatsen er viktig for sluttproduktet; konserten. Å spille solo for andre, uansett om det er for familien eller venner vil også «ufarliggjøre» det å opptre.

Samspill
For å kunne utvikles musikalsk er det veldig viktig å spille sammen med andre – enten det er med piano som akkompagnement, eller i små grupper, korps eller andre ensembler. Dette gjør at eleven modnes musikalsk og bidrar til en god holdning til musikken. I tillegg er det sosiale som følger av gruppespill en stor berikelse for lokalsamfunnet.

 

Tilleggsinformasjon:

I forhold til Kulturskolerådets nye rammeplan er det viktig at man også tar i betraktning de tre opplæringsprogrammene som består av:

 Breddeprogrammet

Breddeprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og ensembleundervisning. Det skolen tilbyr på flere av skolene i kommunen er KiS (korps i skolen): Der får 3 klassingene musikk- og -instrumentopplæring fra kulturskolen gjennom hele året. Det er flere korps som også har sine instruktører fra kulturskolen.

Kjerneprogrammet

Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde og systematisk egeninnsats. Der tilbys undervisning enkeltvis og eller i gruppe.

Undervisninga gis som begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende.

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på langsiktighet, progresjon og systematisk trening. Undervisninga er tilpasset den enkelte elev.

Fordypningsprogrammet

Undervisninga vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne.

Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Vi tilbyr dobbelttimer hos spesielt talentfulle og motiverte elever.

Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats.

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler av undervisninga kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. Vi tilbyr undervisning på videregående skole, der som tilvalgsfag.

Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen.

Lærer(e) på blås: Bernt Gustafsson og Cosmin Harsian, Karoline Angell Jørgensen (Permisjon 2021) og Nabil Al-Taie