Påmelding.
Kulturskolen er åpen for alle kommunenes innbyggere. Men vi prioriterer barn og ungdom. Søskenmoderasjon gis bare til barn og ungdom under 20 år.
Det kan være fullt på enkelte kurs og ledige plasser på andre. Sett derfor alternativ dersom det er aktuelt.

Påmelding: Vi oppfordrer alle søkere om å benytte websøkanden som finnes her

For mer informasjon om påmeldingprosedyren, skolepenger, undervisningstilbud og bindingstid. Les mer på info-siden her

Hilsen Nabil Al-Taie, rektoren

Påmeldingsskjema kan du sende til:

Vestvågøy Kulturskole
Boks 203, 8376 Leknes

Tlf: 760 56962 / 99152034

e-post: kulturskolen@vestvagoy.kommune.no

Undervisningssted

Instrumentalopplæring foregår i hovedsak på grunnskolene. De fleste kurs i billedkunst/ kunsthåndverk holdes i det gamle rådhuset i Stamsund, der kulturskolen disponerer egne lokaler.
Ballett- og daneundervisning foregår på Friskhuset på Leknes (Treningssenteret)

For alle kurs og fag gjør vi forbehold
Få påmeldte, mangel på rette fagpersonell o.i. kan føre til at kurs må avlyses. Påmeldte vi da få skriftlig henvendelse, og om mulig tilbud på annet kurs.

Bindingstid
Elev og foresatte må binde seg for et halvt skoleår (ett semester) om gangen. Eleven blir tildelt plass i kulturskolen for ett skoleår. Eventuell ubenyttet elevplass gir ikke rett til tilbakebetaling av skolepenger.

Utmelding
Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. juni for høstsemesteret og 10. desember for vårsemesteret.

Merk følgende:

Alle elever må sende skriftlig søknad, med underskrift av foresatt/ økonomisk ansvarlig.
Påmelding til kulturskolen er bindende. Det må sendes ny søknad for hvert skoleår. Det gjelder også «gamle» elever.
De som ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass, må gi skriftlig beskjed til kulturskolens kontor innen 1. august for høsthalvåret, eller 1. desember for vår-halvåret. Muntlig beskjed til lærer er ikke tilstrekkelig.
Dersom skriftlig beskjed ikke er mottatt innen tidsfrist, anser vi det slik at vedkommende er elev for semesteret/ halvåret. Skolepenger vil da bli avkrevd. Unntak: Se ovenfor.
Elever som ønsker å slutte før semesteret er omme, må også gi skriftlig beskjed til kulturskolens kontor, men kan ikke påregne å få reduksjon i kursavgiften.

Skolepenger :

Oppdaterte pris for 2018 finner du her

Det er ikke mulig å kombinere flere moderasjoner på en elev!

Skolepenger blir fakturert i september høstsemesteret og februar for vårsemesteret

Eventuelt krav om tilbakebetaling kan bli innvilget i følgende tilfeller:

– Lang varig sykdom hos eleven
– Tidlig fraflytting fra kommunen
– Bortfall av undervisningstilbud utover 2 uker per semester; f.eks. ved at skolen ikke kan skaffe lærer, eller at kurset har for få deltakere. Eventuelt kan tap av undervisningstid kompenseres ved utvidet undervisning.

Tap av elevplass

– Fravær uten grunn kan medføre tap av elevplass.

– Elevplassen sies opp ved ikke betalt semesteravgift og kan ikke gjenopprettes før tidligere restanse er betalt

Undervisningsted og fremmøte

Undervisning foregår i grupper på 2 – 12 deltakere, eller som individuell undervisning. Undervisningstid: minimum 15 minutter per uke per elev. Lengre undervisningstid for grupper.
Det er obligatorisk frammøte.
Fravær må meldes til lærer eller til kontoret. Fravær uten grunn kan medføre tap av elevplass.
De som får opplæring på instrument, må regne med å bruke tid for å øve hjemme.
Dersom sykdom eller uvær hindrer lærer i å komme, kan det være vanskelig å skaffe vikar på kort varsel. Det er her snakk om spesialister som det er vanskelig å erstatte. Det kan føre til at elevene taper inntil 2 timer per semester. Tapte timer utover dette vil bli kompensert, enten ved at eleven får ekstra timer, eller at skolepengene blir redusert.

 

Dobbeltime:

Nedenfor er kriteriene ved evt. tildeling av dobbeltime-plass:

– Tildeling av en ekstra spilletime (dobbeltime) forutsetter en ledig plass hos den respektive læreren det aktuelle semesteret

– Eleven bør ha vært aktiv deltaker på kulturskolens konserter og har vist markant fremgang siste perioden.

– Tildelte ekstratimer skal ikke gå på bekostning av søkere på venteliste.

– Den aktuelle læreren skal gi sin anbefaling og begrunnelse for behovet for ekstratimen.

Leie av instrumenter, kjøp av noter

Kulturskolen har en del instrumenter til utleie. Leiepris se ovenfor.
Kulturskoleelever må regne med kjøp av noter/ tegnemateriell på inntil 100 kr per semester.

Forespørsel om musikkinnslag / kulturinnslag

Kulturskolen deltar enten med egne lærer eller med elever på diverse arrangementer i løpet av skoleåret.  Ta kontakt med ledelsen om dere ønsker at vi skal bidra med musikkinnslag eller annen type bidrag. Viktig å legge merke til følgende punkter:

– Forespørsler om oppdrag skal rettes til kulturskolen minimum to uker i forkant av den opptreden det forespørres om.

– Vestvågøy kulturskole skal ha økonomisk godtgjørelse som minimum dekker utgiftene til kjøring, helgetillegg, etc.